Άρθρα

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Αφορά σε συγκεκριμένα σωματεία που είναι ενήμερα.

Η παρούσα απόφαση αφορά σε συγκεκριμένα σωματεία που έχουν ενημερωθεί για το θέμα αυτό 

Αριθμ. Πρωτ. 1439

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΦΩΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19/5/2018 ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΓΑ.

Η Γενική Συνέλευση των Σωματείων - Μελών της Ομοσπονδίας, στην έκτακτη συνεδρίασή της στις 19/5/2018 (πρόσκληση 1171/27-4-2018) που είχε το εξής μοναδικό θέμα :

"Διαγραφή Σωματείων - μελών που δεν έχουν αποκτήσει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση μετά την παρέλευση 3ετίας από την ημερομηνία εγγραφής τους (άρθρο 3 §6, του ισχύοντος καταστατικού) ή σωματείων που παρουσιάζουν αγωνιστική αδράνεια πέραν του χρονικού διαστήματος που ορίζει το καταστατικό",

εφαρμόζοντας τον νόμο και το καταστατικό λειτουργίας της Ομοσπονδίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε

ΠΑΜΨΗΦΕΙ

 

Όσα σωματεία καταθέσουν στην Γραμματεία της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση μέχρι την 10η Ιουνίου 2018 θα συνεχίσουν αυτονόητα (ipsofacto) την δραστηριότητά τους στο άθλημα.

 

Σωματεία που δ ε ν θα καταθέσουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση μέχρι και την 10η Ιουνίου 2018, από την επομένη ημέρα, 11 Ιουνίου 2018, διαγράφονται αυτοδίκαια (ipsojure) από το μητρώο της Ομοσπονδίας και παύουν να είναι μέλη της, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

 

                                                                                                Με εντολή Γ.Σ.

                                                                                    Αθήνα, 21 Μαΐου 2018

Το κείμενο σε μορφή pdf ΕΔΩ