Παράταση για την έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή. Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Για να διαβάσετε τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με την έναρξη ισχύος της Κάρτας Υγείας Αθλητή, πατήστε Ε Δ Ω.

 Ε Δ Ω είναι διαθέσιμο το ΦΕΚ αυτής της Υπουργικής Απόφασης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παράταση της ισχύος της Κάρτας Υγείας Αθλητή δεν καταργεί τη θεώρηση γιατρού. Όποιος αθλητής/αθλήτρια δ ε ν  κατέχει την Κάρτα Υγείας Αθλητή, μπορεί να αγωνισθεί μέχρι την 8η /10/2018,  αρκεί το Δελτίο του να είναι θεωρημένο από γιατρό, όπως παλιά, με ημερομηνία θεώρησης που να λήγει μετά την ημερομηνία των αγώνων (ένας χρόνος από τη θεώρηση του γιατρού).

Οι αθλητές και οι αθλήτριες που έχουν Κάρτα Υγείας Αθλητή θα αγωνισθούν κανονικά με αυτήν όπως προβλέπει ο νόμος. Η παράταση αφορά όσους δεν πρόλαβαν να εκδόσουν Κάρτα Υγείας.

Η νέα απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνουμε την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής
απόφασης υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΑΕΥΕ/ 386611/ 15976/ 1417/ 152/ 03-08-2018
(Β΄3254/08-08-2018) έως 08-10-2018.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΑΕΥΕ/ 386611/ 15976/
1417/152/03-08-2018 (Β΄3254/08-08-2018) κοινή υπουργική απόφαση.