Τροποποίηση του άρθρου 34 του Ν.2725/1999, εισαγωγή αθλητών - μαθητών στα ΑΕΙ

Ν. 4589/2019 - Άρθρο 75 - Διατάξεις Αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

"6.α) Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34του ν. 2725/1999 (Α΄121) οι λέξεις «90% του αριθμού των μορίων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «100% τουαριθμού των μορίων».

    β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 7 της παρ. 8 τουάρθρου 34 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς -Σχολικούς Αγώνες παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολήή τμήμα Α.Ε.Ι., παρέχεται προσαύξηση 8% για την 1η νίκη, 6% για τη 2η νίκη και 4% για την 3η νίκη, υπό τηνπροϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση πουεπιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τουςΠανελλήνιους Αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα,λογιζομένων, για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου,των σχολείων ως σωματείων.»

     γ) Στο πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης 7 της παρ. 8τ ου άρθρου 34 του ν. 2725/1999 οι λέξεις «σε ποσοστό 4,5%» αντικαθίστανται από τις λέξεις «σε ποσοστό 3%».

     δ) Η ισχύς του παρόντος ξεκινά από τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διεξαχθούν κατά το σχολικό έτος 2018-2019."

 

 

Είσοδοςimages stiga logoimages genesislogoimages ΖΕΥΣ ΓΙΑ SITE

diavgeia s

 

 

 

 images gdpr

 

 

 

 

 

gpsportimages ΖΕΥΣ ΓΙΑ SITEimages genesispharma-logoimages new logo gerflor

stiga-728-looped